توضیحات

توضیحات

لیست هاردهای مشابه در گوشی ها

لیست هاردهای مشابه در گوشی ها 

similar Emmc’s in phones
لیست هاردهای مشابه در گوشی ها

در این پست لیستی از هاردهای مشابه گوشی ها به دلیل درخواست مکرر دوستان رو برای شما آماده کرده ایم. سعی کرده ایم لیست هاردهای مناسب با هرگوشی (ترجیحا گوشی های با مشکل هارد زیاد) و هر برند هارد رو به طور کامل برایتان قرار دهیم.

امیدواریم برایتان مفید و مورد استفاده واقع شود

 

چهت جستجوی سریع و راحت مدل مورد نظر از کلید های ترکیبی ctrl+F استفاده کنید.

  HUAWEI

G610:

H9TP32A8JDAC

SD7DP28C-4G

KMKJS000VM-B309

KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m

 

G730:

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC ok

H9TP32A8JDBC ok

KMKJS000VM-B309

KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m

 

G615 u10

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

 

G6 u00 u10 u20:

SD7DP28C-4G

KMKJS000VM-B309

 

G630 u10:

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDBC

KMKJS000VM-B309

 

y550 l02:

SD7DP28C-4G OK

 

Y520 u22

H9TP32A4GDDC

SD7DP24C-4G

KMNJS000ZM-B205 change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138

b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok(must write dump)

 

Holt00,Holly u10:

H9TP32A8JDBC-4GB

b309 ok cid:h4g1d

 

g620s-l02

SD7DP28C-8G

 

G525 U00:

H9TP32A8JDAC

SD7DP28C-4G

KMKUS000VM-B410 8g

 

u8950:

SD5DH26A 4G

 

Y511:

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138

kMN5X000ZM-B209 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138

b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 

b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

 

Y320 u30:

SD7DP24F-4G

 

Y320 u10:

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205

 

g510:

SD5DH24A-4G ok

KMSJS000KM-B308 ok

KMSJS000KА-B308

 

y300:

SD5DH24A-4G

KMSJS000KM-B308

KMSJS000KА-B308

 

y600 u20:

H9TP32A4GDCC

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205

b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

 

Y625 U32

TYDOFH221641RA

H9TP32A8JDBC

b309 ok

 

y220 u10:

H9TA4GH2GDMCPR

H9DA4GH2GJBM

KSLCGBL2RA2H2A

KMN5X000ZM-B 209

 

 

y530 u00:

H9TP32A4GDCC

SD7DP28C-4G ok

KMKJS000VM-B309

b410 8g ok

TYCOFH121638RA OK

 

y635-l21 rom1>7456 MB

H9TP64A8JDMC

KMKUS000VM-B410 change cid to ۹۰۰۱۴A483847316505077FA24D995252

 

y210d_y210 0200

H9DA4VH2GJMM

K524G2GACHB050

 

Y360 u61:

Y360:

SD7DP24C-4G

TYCOFH121638RA

H9TP32A4GDDC

KMNJS000ZM-B205

b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

b209 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

b309 change cid to 45010053454D3034470307EF64EC5166 ok 1m 1m 512k

 

y330 u11:

H9TP32A4GDCC

SD7DP24C-4G

KMNJS000ZM-B205

b309 ok change cid to 28c

 

H30 u10:

H26M42003GMR

KLM8G2FE3B-B001 CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2

KLM8G1WEMB-B031

THGBMFG7C2LBAIL ok 16gb

KLMAG4FE4B-B002 ok 16gb

THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

 

H30 t00:

SD7DP28C-4G

 

g620-UL01

H26M31003GMR

KLM8G2FE3B-B001 8g 

 

G700: rom2,3<2mb

SDIN7DP2-8G_ok

SD5C25A-8G ok

KLM8G1GEAC-B001_ok

KLM8G2FE3B-B001 ok

sidn7du2-8g ok

sam b031 8g 16g ok

kMVUS000LM-B304 ok

b503 16g ok

 

p6 u06:

kMVUS000LM-B304

kMVUS000LA-B304 :16gb

SD5C25A-8G

 

P7-L10

KLMAG2GEAC-B001

 

scl-u31(msm8909)

H9TQ64A8GTMC

 

scl(mtk)

SD8DR18C-8G

 

Mate:

SD5C25A-8G

kMVUS000LM-B304

 

Mate 7:

THGBMAG7A2JBAIR

kLMAG2GEAC-B002

 

S7-601u

SDIN7DP2-8G

SD5C25A-8G

 

s7-721u

H9TP65A8JDAC

KMK8U000VM-B410 16g ok but only 8g usable

H9TP32A8JDBC 

b309 ok write xml

 

s7-701u

KLM8G1GEAC-B001 ok

 

s8-701u:

TYDOGH231624RC

 

gr3(TAG-L21)

KMQ310013M-B419

 

holly u19:

H9TP18A8JDMC-16gb

KMK8X000VM-B412

 

G750:

H26M4200GMR

KLM8G2FE3B-B001 

KLM8G1WEMB-B031

 

che2-ul00:

SDIN8DE1-8G

 

chm-u01:

KLM8G1GEND-B031

KLM8G1WEMB-B031

b001

SDIN8DE1-8G

THGBMBG6D1KBAIL

 

ALE-L21

KMR310001M-B611

H9TQ17A8JTMC

 

Y560 u02 mtk v2.1

B412 16gb ok

v2.0

KMK7X000VM-B314

 

y560 u02 spd sc7731G

H9TQ64A8GTMC

 

S10-231u

KMK8X000VM-B412

 

H60-L04

THGBMAG7A2JBAIR

kLMAG2GEAC-B002

 

vns l21(p9 lite):

KMQN10006M-b318

 

tit-u02

KMQ310013M-B419

 

kiw-l21:

KMRE1000BM-B512

KMQ310013BB419

H9TQ17ABJTMC

 

G7-L11

H9TQ18A8JTMC

 

cun-u29:

KMFNX0012M-B214

 

HTC

desire 616:

H9TP32A8JDAC ok

H9TP32A8JDBC ok

b410 8g ok

b309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138

 

desire 626G:

H9TQ64A8GTMC

 

desire 320 mt6582:

KMK7X000VM-B314

 

 

Desire 500:

H9TP32A8JDAC ok

KMKJS000VM-B309 ok 4gb

KMKUS000VM-B410 ok 8gb

 

Desire 600:

KMKUS000VM-B410

H9TP65A8JDMC

 

desire 610:

SDIN8DE2-8G

KLMAG2WEMB-B031

 

desire 728:

KMQ310006A B419

 

DESIRE 820s:

H9TQ17A8JTMC

 

Desire v(t328w):

H9DP32A4JJAC

KMSJS000KM-B308

KMSJS000KA-B308

 

desire 826:(msm8939)

H26M52103FMR

 

desire 816g mt6592:

KMQ7X000SA B315

 

desire 620(mt6592)

KMQ7X000SA B315

 

desire 816q mt6752:

H9TQ17ABJTMC

 

desire 816w:

SDIN8DE2-8G

H26M41103HPR 8g

KLM8G2FE3B-B001 8g

THGBM5G7A2JBAIR 16g

 

Desire 820(A51_DTUL)

KLMAG2WEMB-B031

 

Desire 300:

KMSJS000KM-B308

 

Desire 310:

H9TP32A8JDBC

 

Desire 530

H9TQ17AAETAC

 

HTC T326e Desire SV

H26M42003GMR

KMSJS000KA-B308

H9DP32A4JJA

 

one max:

SDIN7DP4-16G

THGBMFG8C4LBAIR 32g

TY90LH151636RA

b001 not ok

 

htc one

KLMBG4GE2A-A001

 

 

desire 516w:

b309

 

 

desire 830u

KMR21000BMB809

 

m9u:

H26M64103EMR

Klmbg4gend-b031

 

SAMSUNG

g7102:

KLM8G1WEMB-B031

SDIN7DU2-8G

 

g130h:

KMN5X000ZM-B209

 

g313h

KMN5X000ZM-B209

 

g350e:

KMN5X000ZM-B209

 

g530h;

KMQ72000SM-B316

KMQN1000SM-B316

 

g531h

KMQN1000SM-B316

 

g532g(mt6736)

H9TQ64AAETAC

 

N7000:

KMVYL000LM-B503

 

N7100:

KMV3W000LM-B310

 

N900:

TY90LH151636RA

L744141351KDD

 

N9005:

KLMBG4GEAC-B001 32gb

THGBMBG8D4KBAIR 32g

 

N910:

THGBMBG7D2KBAIL

 

N7502:

THGBMBG7D2KBAIL 16gb

KMVTU000LM-B503

 

G900h:

TY90HH131647RA

KMV3W000LM-B310

 

G930f:

H28U64222MMR

 

G5520:

KMQ310013BB419

 

G570f:

KMQ310013BB419

 

I9000:

SDIN5C2-8G

 

I9023:

SDIN$C2-16G

 

i9100:

KMVYL000LM-B503

 

I9070:

SDIN5C2-8G

SDIN7DU2-8G

 

I8190:

KLM8G2FE3B-B001

sidn7du2-8g

 

I9500:

KMV3W000LM-B310

 

i9505:

KLMAG4FEAB-B002

 

I9300:

KMVTU000LM-B503

KMVYL000LM-B503

THGBMBG7D2KBAIL

TY90HH131625RA

 

i9300i:

THGBMBG7D2KBAIL

 

i9301i

KLMAG2GEAC-B002

 

i747m:

KLMAG4FE4B-B002

 

i9305:

KMVYL000LM-B503

 

i9200:

KLM8G2FE3B-B001

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

 

i9205:

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

 

i8262:

KML7U000HM-B505

KML7X000HM-B507

 

i9060:

KMK7X000VM-B314

 

i9192:

SDIN7DU2-8G

 

n5100:

KLMAG2GE4A-A001

KLMAG2GE2A-A001 ok

A002 ok for on logo problem

 

N8000:

KLMAG4FEJA-A002

 

p3100:

KLMAG4FEJA-A002

KMVYL000LM-B503 ok

 

p5100:

KLMAG2GE4A-A001

 

p5200

THGBMBG7D2KBAIL

 

T325

THGBMBG7D2KBAIL

 

t111

sidn7du2-8g

b001 ok

 

S5282

KMJJS000WA-B409

 

s7582

KMK5X000YM-B314

 

S7272

KMK5U00VM-B309

 

j700h

THGBMFG7C2LBAIL

H9CKNNNAETAPs

klmag1jenb-b031

 

j500h

KMQN10006M-b318

 

j100h:

H9TP32A4GDDC

 

j110h:

Kmnj2000zm-b207

H9TP32A4GDDC

 

j120f:

KMFN10012M-B214

 

j110f:

H9TQ32A6BTMC

 

j200h:

H9TQ64A8GTMC

 

A3(A300h)

KMQ310006M-B417

 

A5

KMQ310013M

 

G925F

K3RG3G30MM-MGCH

 

A710F:

THGBMBG7D2KBAIL

 

A800f

KMR2W0009M-A803

 

T805(galaxy tab s)

THGBMFG7C2LBAIL

 

J320h

KMQN10006M-B318

 

N915f:

KMR210008M-A805

 

SONY

c2305:

H9TP32A8JDAC

KMN5X000ZM-B209

 

C6603-03

KLMAG2GE2A-A001-16g

THGBM5G7B2JBAIM-16g

 

c6902

KLMAG2GEAC-B001 16gb

 

D2533-c3

KLM8G1GEAC-B001

 

c5302

KLM8G2FE3B-B001

 

c2105:

KLM8G1GEAC B001

 

xperia t2

THGBM5G6A2JBAIR

 

St26i:

KMSJS00KA-B308

 

C2005

SDIN7DP2-4G

THGBMAG5A1JBAIR

 

xperia u:

SDIN5C2-8G

 

D2502(c3)

KLM8G1GEAC B001

 

mt27:

KLM8G2FE3B-B001

 

E2333:

KMR310001M-B611

 

e5333

KMR310001M-B611

H9TQ17A8JTMC

 

d2302:

THGBM5G6A2JBAIR 8gb

 

d5103

SDIN7DP2-8G.

KLM8G1GEAC-B001

 

d6503

THGBMBG7D2KBAIL 16gb

 

lt26i:

THGBM4G8D4GBAIE

 

Xperia XA Dual F3212

H9TQ17ADFTAC

 

e5333

H9TQ17ABJTMC

 

Lenovo

s820:

only H9TP32A8JDAC and jdbc

 

a3000:

H9TP17A8JDAC 16g ok

kmk3u000vm-b410 16g ok change cid to kjs000vm(scatter)

kmkus000vm-b410 8g

KMK5U000VM-B309 4g ok

b412 stay on logo

kmk8s000vm-b410 ok change cid to kjs000vm

 

A3300

KMK8U000VM-B410  ۸g

 

A3500:

KMK8X000VM-B412 ok

KMK8U000VM-B410 cid K8U00M ok (scatter)

H9TP18A8JDMC-16gb

 

Lenovo A3500-FL

KMK7X000VM-B314

 

a5500:

KMK8X000VM-B412

 

A5000E:

KMK8U000VM-B410

 

A7-30

H9TQ64A8GTMC

 

TB3-710i:

KMF820012M-B305

 

B6000:

KMK8U000VM-B410

 

A8-50LC

KMF820012M-B305

 

Lenovo YOGA Tablet 2-830L

KLMAG2WEMB-B031

 

Lenovo Vibe X2

KLMBG4WEBC-B031

 

Lenovo S920

H9TP32A8JDAC

 

pb1-750M:

KMF820012M-B305

 

Lg

D335

Kmq7x000sa-b315

 

D295 rom1 >3728mb

jdac

b309 ok 1m 1m 512kb

b410 ok but only 4g known in phone

 

 

D802:

THGBMBG8D4KBAIR

 

 

E445

H9TP32A4GDCC

 

E612

H9TP32A4GDCC

 

E615

KMSJS000KM-B308

SD5DH24A 4G

 

D855

SDIN9DW4-16G

THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

 

H815(g4)

THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

 

H818p(g4)

THGBMFG8C4LBAIR 32g

B031  b001  ۷du2   ۷dp4  B503  B310

 

h324t

KMFJ20007M-B214

 

H959:

KLMBG4GEND-B031

 

h955

KLM8G1GEND-B031

 

D160:

H9TP32A4GDDC

b309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138 rom1:3728mb

 

D325

H9TP32A8JDBC ok

KMKJS000VM-B309 ok

kmk5x000vm-b314 8GB

b314 4g ok

 

D380

H9TP32A8JDBC rom1>3728mb

H9TP32A8JDAC rom1>3728mb

b410 ok but only 4gb usable

 

D618

KLM8G1WEMB-B031

 

D686

H9TP65A8JDAC

 

D690:

KMQ7X000SA-B315

 

D724

KLM8G1WEMB-B031

 

ls751

H9TQ64A8GTMC

 

K130E:

KMF720012M-B214

 

k520dy:

jy932

 

k430:

KMQ310013M-B419

 

k430dsy:

KMQE10013M-B318

 

K220DS

jy932

KMQE10013M-B318

 

K200DS (X-Style)

H9TQ17AAETAC

 

GS290

K522H1HACB-B060

 

P768(L90)

H26M31002GPR

KLM8G2FE3B-B001 ok

 

h540

KMQ72000SM-B316

 

v400

THGBMBG6D1KBAIL

 

ASUS

k00s:

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

 

k012:

H26M42003GMR

 

asus silfie-z00ud

H9TQ17ADFTMC

 

K00z:

SDIN7DU2-8G

 

x013d(zb551kl):

H26M52208FPR

 

Nokia

nokia xl:

KMJ5X000WM-B413

 

 

ضمناً این لیست به صورت ماهیانه اپدیت خواهد شد.

پکیج فوق العاده مجموعه دامپ های نایاب و تست شده جهت پروگرم هارد و ترمیم بوت

اطلاع از جدیدترین محصولات و برخورداری از محصولات رایگان و کدهای تخفیف در:

->>کانال تلگرام ما<<-

آموزش رایت دامپ های حجیم با سرعت بالا

آموزش تعمیر هاردهای مُرده برند سامسونگ بوسیله easy jtag , ATF

نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “لیست هاردهای مشابه در گوشی ها از dr-emmc رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *